Kirken – Claus Oldenburg – 3

Alterpartiet og korets indret­ning.

Den store barok-alterskranke følger korets dimensioner og fremhæver rummets bredde. Udformningen viser, at det er lavet i 1700-tallet.

Det har været almindeligt an­taget, at koret indtil da kun har fungeret som gravkapel. I så fald har alteret og altertav­len stået i skibets østligste fag sammen med prædikestol og døbefont. Det forekommer usandsynligt – om ikke andet, så af pladshensyn. Desuden omtaler Jacob Madsen rum­met som kor, og han nævner altertavlen i koret.
Koret må således have fun­geret som et kombineret kor og gravkapel. Den udbyg­ning, som Jacob Madsen nævner, har næppe eksiste­ret, men man må antage, at Axel Urne og hans hustru(er) har været begravet bag alte­ret og at senere medlemmer af familien og andre ejere af Søbysøgård er blevet stedt til hvile i trækister på de andre pladser I koret. Endnu i 1774 står der trækister i koret: »I Choret staaer Marschalk Friderick von Holsteins og HofJunker Vulf Sigfred Rosenkrantzes Liig. I Choret er et stor Begravelse« (Den Dan­ske Atlas, tomus VI, 1774). På et tidspunkt derefter er kister­ne blevet flyttet ned i krypten (kælderen) og korrummet er blevet Indrettet til at tjene udelukkende som kor. Hvordan har det kombinere­de kor og gravkapel været indrettet? En bemærkning hos Jacob Madsen løser må­ske problemet: han omtaler nogle nye paneler med fyrre­træssæder hele vejen rundt. Der kan være tale om frit­stående paneler med påmonterede sæder, som kan have lignet de »korstole«, man kender fra katolsk tid og som er bevaret I mange dom- og klosterkirker. Disse pane­ler giver mulighed for følgen­de rekonstruktion: alteret har stået midt i koret og paneler­ne har gået nord-syd langs med alteret. Panelerne kan have dannet en vinkel på 90 grader ud for kordøren og sluttet til ved denne. Paneler­ne har således dannet en ramme omkring alteret og har samtidig tjent som skille­rum til gravkapellet i østen­den.
(Der findes eksempler på til­svarende indretning af grav­kapel i østenden af koret, så­ledes Herluf Trolle’s og Birgit­te Gøje’s i Herlufsholm Kirke og Elisabeth Rosenkranz’ i Feldballe kirke).
Er denne rekonstruktion rig­tig, har man ikke nede fra kir­ken haft fornemmelsen af et alt for bredt kor. Man har kik­ket op på et alter uden alter­skranke, det har stået ret langt fremme og har været flankeret af paneler med sæ­der, hvor herskabet har sid­det.
Først omkring år 1700 blev alterskranker inventar i de danske kirker. Alterskranken i Nr. Søby kirke må være fra slutningen af 1700-tallet og den er blevet stillet op, da man fjernede de sidste kister fra koret og flyttede alteret hen til øst-væggen. Skranken har været malet adskillige gange, sidst i 1980. Knæfal­dets læderbetræk synes at være det originale og er påslået med håndgjorte stjerne­søm.

Krypten (kælderen) er hvæl­vet. Kisterne i dette rum er gået til, men en del kistebe­slag er bevaret og er nu op­hængt forskellige steder i kir­ken.

Korloft og -gulv. Jacob Mad­sen er tydeligvis begejstret for det røde loft med forgyld­te stjerner. Dette loft er for­længst gået til og ved restau­reringen 1978-80 fandt man kun en liste, der røbede den røde farve. Det nuværende loft er fra 1979.
Korgulvet er rimeligvis lagt samtidigt med korets »om­møblering« i slutningen af 1700-tallet. Indtil 1979 strakte det sig helt frem til herskabs­stolene. Det er nu høvlet af og kortet af til kordøren (buen mellem koret og skibet).

Indskrift på ligsten over drengen Knud Urne, død 1552

Ligsten, kistebeslag, gravskrifter og malerier

Ligstenene. Op ad væggen i koret står der tre ligsten. De er slidt af mange fødder og må oprindeligt have ligget i gulvet. Hvornår de er taget op, vides ikke:
Mod syd står stenen over Jørgen Urne, kaldet Store Jørgen Urne. Han er den før­ste kendte ejer af Søbysøgård og var en af Fyns største godsbesiddere. Han døde i 1480. Følgende er citeret frit efter Chr. Axel Jensen: »Figuren er hugget i fladt planrelief med nedskæringer omkring hovedet, som tilla­der en rundere modellering af ansigtet. Øjnene synes at være lukkede og bag det rundpandede, langlokkede hoved er der inskudt en pu­de. Højre hånd ligger eller hænger over sværdet, ven­stre hånd griber om remmen til det hjelmløse skjold. Fød­derne hænger slapt ned i for­længelse af de skrævende ben og mellem dem vokser en lille blomst.
Pladerustningen med dens hvepsetalje synes ikke at ha­ve noget indhold, de tætsid­dende skulderblade fremhæver den kraftesløse smalskuldrethed og hoftepartiet er uri­meligt kort. Figuren virker på­faldende ulogisk, som om den hverken er stående eller liggende«. Der er tale om et portræt, den ukendte kunst­ner synes dog ikke at have vi­dere øvelse som billedhugger, men nok som stenhugger.
Den første sten i nordsiden er sat over Jørgen Urne’s søn, Knud Urne og dennes hustru, Inger Walkendorf (forsiden). Stilmæssigt er denne sten væsentligt mere avanceret end stenen over Jørgen Urne. Der er anatomiske svagheder i gengivelsen af de to skikkel­ser, men de er smukt profile­rede. Ridderskikkelsen er stiv og ubevægelig, til gengæld »træder fru Inger Walkendorf’s skikkelse tydeligt frem gennem kjolen, hun fører sig frit og næsten livligt og viser elegant den ene fods sko­spids frem. Figurerne er flan­keret af omhyggeligt udhug­gede pilastre (søjlelignende ornament på mur) med fladt bueslag henover«. Dette bæ­rer Knud Urne’s dødsår: 1543. Siden er tilføjet fruens dødsår 1555. Stenen er rime­ligvis blevet til over en længe­re årrække, den er et smukt udtryk for datidens renaissancearkitektur og det er »som dekorativ komposition, at Søby stenen har sine sær­lige fortrin«.
Den anden sten i nordsiden er noget mindre og er sat over drengen Knud Urne, der døde i 1552. Stenen er domi­neret af den latinske inskrip­tion over drengen, ovenover ses forældrenes våbenskjold (Axel Urne’s og Anna Rosensparre’s) og nedenunder et barn, der bærer et kranium.

Andre begravelser. Der er in­tet bevaret af Axel Urne’s be­gravelse, heller ikke den gravskrift over hans anden hustru, Birgitte Rud, som Jacob Madsen citerer den fulde ordlyd af I sin visitatsbog.
Men på plader ophængt i ko­ret og i tårnrummet er der be­varet senere gravskrifter og beslag på trækister.
På korets sydvæg hænger der en gravskrift over Chris­topher Urne, 1660-89. På nordvæggen er der en plade med tre gravskrifter: øverst over Wulf Sivert Rosenkrantz, 1731-55, I midten over Ifver Urne, 1662-88 og nederst over en frøken Rosenkrantz, 1735-97. Desuden en lille gravskrift over Axel Urnes søn, Erick Urne, død i Oden­se 1631.

Andet inventar i koret. De to store malerier er af langt se­nere dato end altertavlen. De er fra 1800-tallet og skal være malet af S. P. L. Schack. Male­riet I det sydøstlige hjørne forestiller apostlen Peter med Himmerigets nøgle. Det er mere tvivlsomt, hvem male­riet i det nordøstlige hjørne forestiller: det er enten apost­len Johannes eller apostlen Paulus.
Præstetavlen hænger i sydsi­den og er skåret af Victor Harder, sognepræst ved kir­ken 1915-43.
I kordøren står der to store 7-armede stager på fod. De er indkøbt til kirken i 1916 for midler indsamlet i menig­heden.

1  |  Forrige  |  Næste  |  5  |  6