Kirken – Claus Oldenburg – 2

Kirkens indre

Mens kirkens ydre har været ret uforandret i over 400 år, kan det samme ikke siges om kirkens indre.
Her er mange ting ændret, nu sidst ved en gennemgribende restaurering fra 1978 til 80. Hvordan den middelalderlige, katolske kirke har set ud ind­vendigt, ved vi intet om.
Egentlige kalkmalerier er der ikke spor af, der er i dag kun to »viekors« i kirkeskibet, ma­let dér, hvor vievandskostens stænk har ramt muren.

Først med Jacob Madsens Visitatsbog ved vi noget om kirkens indretning. Han er ty­deligvis tilfreds med forhol­dene i Nr. Søby, selv om han har et par kritiske kommenta­rer om præsten og dennes familie. Men kirken var i or­dentlig stand og familien Urne havde leveret et klæk­keligt bidrag til kirken og dens udsmykning. Af de in­ventardele, som Jacob Mad­sen nævner, er der i dag kun altertavlen og de tre store ligsten tilbage.

Koret.

Koret har været både kor og gravkapel indtil slutningen af 1700-tallet, hvorefter rummet kun har fungeret som kor.

Altertavlen.

Se farvebilleder af Altertavlen

Altertavlen er en renaissance-tavle af ukendt kunstner. Den er malet i 1551 og an­skaffet til det nybyggede kor. Tavlens malerier er af den nederlandske skole og er ud­ført med olie- eller tempera­farve på kridt.
Skal man have det fulde ud­bytte af altertavlen bør man starte med at slå fløjene sam­men og forberede sig på at læse en billedserie, der for­tæller Jesu lidelseshistorie fra Skærtorsdag aften, hvor han blev arresteret og til Langfre­dag aften, hvor hans lig blev lagt i graven.

De sammenfoldede fløje dan­ner ét billede med flere hand­linger i: til venstre den beden­de Jesus, i forgrunden de sovende disciple med Peter længst til højre. Han males normalt altid med meget hår og skæg og han har det sværd med, som han brugte mod ypperstepræstens tje­ner. Bag Peter ses Judas Iskariot I spidsen for politi­soldaterne og øverst en en­gel, der flyver af sted med kalken (bægeret), et symbol på Jesu lidelse.

Slås fløjene ud kan man se fortsættelsen I det venstre fløjbillede. Forrest den uroli­ge menneskemængde og bagved den romerske guver­nør, Pontius Pilatus, på sin balkon. Den forreste fange er Jesus, bagved står røveren Barabbas. Til højre et lille selvstændigt billede, hvor den domfældte Jesus bliver pisket. Midterfeltet beskriver selve korsfæstelsen med den li­dende Jesus i centrum, flan­keret af de to røvere. Øverst på Jesu kors den indskrift Pilatus satte:
INRI = lesus Nazarenus, Rex ludæorum = Jesus af Naza­reth, jødernes konge. Neden for korset og mod venstre en række personer med tilknyt­ning til Jesus. Kvinden i blåt, der er ved at besvime, er Jesu moder, Maria, og den yngre mand, der holder hen­de, er disciplen Johannes. Til højre en romersk officer til hest og flere menige soldater, hvoraf nogle spiller terninger om hans tøj. Bagved Jerusa­lem og den truende himmel. Det højre fløjbillede rummer to scener: øverst tages liget ned, og nederst lægges liget i kiste (og Ikke direkte i klippe­hulen!). Den rigt klædte per­son, der holder liget, må væ­re Josef af Arimatæa. Kunstneren har ikke fulgt en bestemt evangelieberetning, men har komponeret sine bil­leder frit over det tema, som kaldes Jesu Kristi Passion (li­delseshistorie). Han forholder sig heller ikke – i vores for­stand – historisk korrekt til bybilleder, bygninger, klæde­dragt m.v. Noget sådant har ikke ligget ham på sinde, han fremstiller sin version af Jesu lidelse og død.
Altertavlen står på en predella (fodstykke), der er ud­smykket med familien Urne’s våben til venstre og familien Walkendorf’s til højre. Midt på står følgende indskrift fra Salme 92: BONUM EST CONFITERI DOMINO, PSALLERE NOMINI TUO, ALTISSIME = Det er godt at takke Herren, lovsynge dit navn, du Højeste (Salmernes Bog, 92, 1).
Alteret er et almindeligt bord af ubestemmelig alder, dækket af en hvid alterdug med smal bort og på de tre sider dækket af rødt fløjlsklæde med et kors I guldtråd ud mod kirken.

Altersølv og andet

Altersølvet og stagerne på al­teret er kun fremme, når kir­ken er i brug:
2 store, tunge malmstager, påmonteret plade med føl­gende Indskrift: CW ASK, 2 våbenskjolde, 1655, Initialer­ne står for: Christian Urne og Anna Sophia Krabbe. Det er de samme personer, som i 1650’erne bekostede en ny prædikestol med himmel, ny døbefont med himmel samt herskabsstolene.
Kalken (alterbægeret) er af sølv og er skænket af Friede­rich v. Holsten. Kalkens fod og stilk er fra anden halvdel af 1500-tallet. Den er blevet restaureret og har fået sin nu­værende form hos guldsmed Jørgen Olufsen Lund, Oden­se, i 1746.
Disken (lille tallerken til alter­brød, også kaldet oblater) hø­rer sammen med kalken.
De to mindre malmstager er skænket af godsejer W. Jør­gensen i 1925.
Den 7-armede lysestage er fra samme år.
Desuden er kirken ejer af en lille rejse-kalk til hjemmeberettelse med tilhørende disk, begge af sølv og opbe­varet I et læderbetrukkent etui. Den er lavet hos guld­smed Poul Jensen Theilgaard, Odense, og er givet af Axel Rosenkrantz i 1801.
De her nævnte personer har alle været ejere af Søbysøgård og dermed af kirken, eller mere præcist: af kirkens tiende.

Forrige  |  Næste  |  4  |  5  |  6