Sneplovforening, Nr. Søby Mark

Nr. Søby Marks Sneplovforening 

Jeg husker ikke det nøjagtige år for starten på denne forening, men ved at sammenholde medlemslisten med ejerskifte på to ejendomme herude – nuværende Albanivej 132 og Tegldamsgyden 42 – må konklusionen være, at det er sket i 1930-32.

Begivenhederne omkring starten husker jeg bedre:
På grund af min fars invaliditet måtte jeg derfor som 12-14 årig ud med skovlen, når der blev varslet til snerydning.  Derfor var jeg også med, da vi en dag efter endt snerydning blev inviteret ind på kaffe hos henholdsvis Peder Offersen og Marius Krog, begge Tegldamsgyden. (Når vi måtte deles i to hold, skyldtes det pladsmangel).

Spørgsmålet om anskaffelse af sneplov var blevet drøftet mand og mand imellem under snekastningen, men blev taget op igen ved kaffebordene. Resultatet af drøftelserne her viste, at der var overvejende stemning for anskaffelsen.

For at billiggøre sneploven blev man enige om at rette henvendelse til to lokale beboere, nemlig Jens Aabroe (nuværende Albanivej 79) og smed Laurits Schou (nuværende Albanivej 83), om de ville påtage sig henholdsvis træarbejdet og beslagsarbejdet. Hverken Jens Aabroe eller Laurits Schou var med den pågældende dag; men begge gav senere deres tilsagn.

Hvornår sneploven blev færdig husker jeg ikke, men færdig blev den!  Og i regnskabet kan man se, at den samlede pris på ploven blev 145 kr. 47 øre, et beløb der i dag ikke lyder af så meget. Da må man erindre sig, at landbrugskrisen (og med den følgevirkninger for det øvrige samfund) var startet. For ligesom at få lidt relation til prisen på ploven, mindes jeg, at en nabo fortalte, at han, da krisen var værst, havde solgt en ko til slagtning formedelst 39 kr. En dagløn var 3 á 4 kr., så set i det perspektiv var de 145 kr. et ret anseligt beløb.  Med hensyn til udgifterne ser man, at der er gjort et stort arbejde for at fordele disse så retfærdigt som muligt, helt i pagt med det andelsprincip, der var gældende i tiden.

Afslutningsvis kan jeg ikke undlade at fremhæve medlemslisten som et lille lokalhistorisk dokument, der –  med undtagelse af friskolen – viser ejerforholdet til samtlige ejendomme herude på ”Nørre Søby Mark” – på netop dette tidspunkt.

Bernhard Nielsen, Albanivej 89 – i december 1988.


Regnskab for Nr. Søby Marks Sneplovforening

Allested Trælastforretning                         43,55
Laurits Schou, smedearbejde                        65,00
Laurits Schou, Beslag til træhamlen                 7,00
søm                                    2,10
kæde                                   0,50
brædder – Brugsen                      3,36
træ til hammel                         0,50
styrestangen                           3,00
Karetmageren høvlet brædder            1,00        10,46
Jens Aabroes arbejde                               19,00
Georg Andersen                                      0,46

I alt:      145,47

Beløbets fordeling efter ejendomsskyld

Aksel Schrol                            5500        4,10
Lars Rasmussen                          9900        7,38
Laurits Schou                          10300        7,71
Rasmus Rasmussen                        5500        4,10
Hans Dybendal                          18200       13,64
Jens Aabroe                            11200        8,39
Peder Offersen                         11200        8,39
Jørgen Andersen                        11900        8,88
Anton Nielsen                           6300        4,71
Rasmus Petersen                        10700        7,99
Georg Andersen                         11900        8,88
Guldbrandsen                            7000        5,25
Anders Petersen                         7600        5,67
Kr. Andersen                           12100        9,07
Anders Jensen                           2500        1,85
H. Tukjær                              12700        9,49
Marius Krog                            10000        7,50
M.(H) Petersen                          8500        6,35
Frede Mortensen                         8500        6,35
Villy Sydel                            13000        9,75

Total:    145,47

Tilbage til Snerydning