Søbysøgård – Ejere, en kort oversigt

                                           S Ø B Y S Ø G A A R D s   EJERE  GENNEM  TIDERNE

Store Jørgen Urne (død 1480)             Sidsel Folmersdatter Knob
gift 3 gange                                          Margrete Eriksdatter Bille
Kirsten Klausdatter Prumstrup

Knud Urne (død 1543)                          Inger Walkendorf

Axel Urne (død 1577)                            Anna Rosensparre
gift 2 gange                                           Birte Rud

Erik Urne (død 1631)                             Agnete Thott (død 1612)
men solgte i 1616
gård og gods til

Breide Rantzau, Rantzausholm
(død 1618)

Elisabeth Rantzau (datter)                   Hans Lindenov (død 1642)

Sophie Lindenov (datter)                      Christoffer Urne (død 1663)

Christian Urne                                       Anna Sophie Krabbe (1700)
(søn, død 1669)

Anna Sophie Krabbe ejer sm.m. sønnerne
Christoffer (d.1689) og
Iver (d.1688), derefter alene til 1700

Anna Sophie Krabbes arvinger solgte 1703
til hendes brodersøn

Iver Krabbe (død ?)                                   Anne Christense Rosenkrands
(til 1720)

Poul Otto v. Gamm, Meklenborg,
solgt 1730 til

Friedrich von Holsten (død 1752) ugift

Oprettede i 1745 gård og gods til et stamhus for efterkommerne efter hans broderdatter  Elisabeth Sophie von Holsten (død 1738)

Wulf Sivert Rosenkrands (død 1755)
ældste søn af Elisabeth von Holsten og Magnus Rosenkrands til Spøttrup

Axel Rosenkrands (bror) ejer
fra 1763 iflg. Fæsteprotokollen.

gift i 1761 med                                         Sophie Seefeldt Bille (død 1774)

Axel Rosenkrands (død 1802)
Samme år ophævedes godsets egenskab som stamhus.

Erik Scheel Rosenkrands (søn, død 1807)
men solgte 1804 eller 1805 til

Søren Hillerup (ejer til 1820)
solgte til svigersøn

Jens K.D. Wedel (død 1827)                     Marie Elisabeth Hillerup

Marie Elisabeth Hillerup
ejer fra 1827                                     1828 gift J.Ph. Rogert Fønss

I deres eje til 1844,
derefter solgt til

Jørgen Konrad de Falsen (d.1849)
derefter til søn

Enevold de Falsen (død 1867)
derefter til datter og svigersøn

Malvina Cecilie Georgette de Falsen (død 27.2.1919) gift med

Fr. H.C. de Falsen, Baron Zytphen-Adeler (død 1908)

april 1919 solgt til William Miller-Hansen og direktør Heiberg Jørgensen, København.

Samtidig blev forpagter Buhls kontrakt sagt op; ny inspektør, Bjødstrup, leder af land­brugs­driften.

December 1923: godset solgt til Vilhelm Jørgensen, (kom fra Australien). Familien flyttede i forpagterboligen, overtog selv landbrugsdriften.

November 1925: godset solgt til Statens Jordlovsudvalg til udstykning. Overtagelsesdato: 1. maj 1926.

Ca. 20 husmandsbrug udstykket.

Skovene solgt til 3 forskellige købere.

“Nymarkslund” – skovrider Leschly, der kom fra Visborggård i Jylland – + “Indheg­ningen” (Kirkeskoven) og “Røjle Skov”.

“Dyrehaven” og “Fangelplantagen” – skovrider Carl Lorentzen (ansat ved statsskovvæse­net)

“Allestedskoven” (mellem Allested og Ølsted) – Ehlers Lorent­zen, bror til CL.

Slottet med slotsparken og søen solgt til fabrikant Faber i Ryslinge. Datter, Inge Reyn Meyer, oprettede husholdningsskole på slottet (1927-1931).

Forpagterboligen samt avlsbygningerne og resten af landbrugs­jorden solgt til godsejer Westrup (1928-1931).

1931: Hovedparcellen, slottet og søen købt af Justitsmini­steriet. Formål: Oprettelse af Ungdoms­fængsel.

Ungdomsfængslet nedlagt 1973. Herefter Stats- og Ungdomsfængsel til 1973. Derefter Statsfængsel, som i 2014 udvidedes med en lukket afdeling.