Odense- Nørre Broby – Faaborg

For knap 200 år siden begyndte hele eventyret med jernbanerne i hælene på hele industrialiseringen. Læs lidt om det i et overblik med fokus på jernbanen skildret i malerier.

Om Odense – Nørre Broby – Faaborg Jernbane kan man læse mere udførligt via disse to link (åbner i ny fane/nyt vindue):

I bogen Lars Vinholt-Nielsen: Odense-Nr.Broby-Fåborg Banen, SFJ-Bøger 1993, kan man læse meget mere om denne banestrækning.

Som allerede antydet i det første link, havde anlæg og drift af jernbanerne fat i de store følelser. Et ofte hørt citat, der vist tilskrives juristen og politikeren J. K. Lauridsen (1858-1905), er.

”Og saa, mine ærede vælgere, saa kommer vi til jernbanerne. Ja, det er nu noget meget farligt at røre ved - rent ud sagt - af alle menneskelige drifter er jernbanedriften en af dem, som mest sætter lidenskaberne i bevægelse. Den eneste, der muligvis i saa henseende overgaar den, skulde da vaere kønsdriften.”

Fyens Stiftstidende dækkede optakten og selve indvielsen d. 2. og 3. oktober med store reportager – ikke mindst på grund af det kongelige besøg, hvor den kongelige waggon gennemkørte den nye banestrækning.

Den flagsmykkede Fruens Bøge station – og her krydser kongeparret banelegemet i Fruens Bøge for at stige på Sydfyenskes tog

Her kan du se et billede af indvielsestoget

Lars Vinholt-Nielsens bog har indvielsestoget på forsiden og et billede af en vognside på den sidste tur på bagsiden:

Fyens Stiftstidende 2. oktober 1906 (åbner i ny fane / nyt vindu)
Fyens Stiftstidende 3. oktober 1906 (åbner i ny fane / nyt vindu)

Linjeføringen
Smedemester H.J. Hansen steg på indvielsestoget i Nørre Søby. Her er hans invitation og dagens program:


Nørre Søby station omkring 1912

Nørre Søby station omkring 1920

Tog på banen i 1954

Banelinjen krydser Radbyvej – 1954

22. maj 1954 – det sidste tog på banen passerer Nørre Søby

Et par billetter

Køreplan fra 27 juli 1907:

Her følger en lang række klip fra Fyens Stiftstidene om begivenheder før, under og efter banens indvielse:

8. august 1903
Af Love om nye Baneanlæg blev der i sidste Rigsdagssamling kun vedtaget en eneste, nemlig Loven at 24de April d. A. om en Jernbane fra Odense eller Hjallese over Nørre Broby til Faaborg. Forslaget herom blev indbragt i Landsthinget den 5te Decbr. f. A. af Konsul Hey og Gaardejer Johansen. Oprindelig lød Forslaget paa en Bane til Nørre-Broby, eventuelt forlænget til Faaborg. I Landsthingets Udvalg kunde der imidlertid ikke opnaaes Enighed om Gjennemførelsen af Forslaget i denne Form, hvorimod man enedes om, at Banen burde føres lige til Faaborg. Det skal være en privat Bane, og der kræves intet Tiskud til selve Anlæget; men Regjeringen skal være bemyndiget til at beslutte, at indtil Halvdelen af Erstatningen for de Grunde og Ejendomme, som for bestandig afgives til Jernbaneanlæget, udredes at Statskassen.
1. september 1903
Den nye Faaborgbane. Der forelaa Andragende fra Stenløse-Fangel Sogneraad om Tilladelse til at tegne et Aktie¬beløb af 100.000 Kr. i Odense (Hjallese) - Faaborg Jernbane og til at optage det dertil fornødne Laan.
Tillodes, men Amtsraadet forlanger nær-mere Indstilling ang. Afdraget af det for-nødne Laan.
— Ligeledes forelaa Andragende fra Brendekilde-Bellinge Sogneraad om Til-ladelse til at tegne et Aktiebeløb at 18.000 Kr. i Odense (Hjallese) - Faaborg Jernbane og til at optage det dertil fornødne Laan.
Tillodes paa samme Vilkaar som det foregaaende.
— Nørre-Søby Sogneraad forelaa et An-dragende om at maatte tegne 40,000 Kr. i samme Bane.
Tillodes paa samme Vilkaar som det foregaaende.
— Endelig forelaa en Skrivelse fra Indenrigsministeriet med Samtykke til, af Amtskommunen tegner 80.000 Kr. i Aktier i den nævnte Bane.
26. november 1903
Odense Norre-Broby—
Faaborg Jernbane.
Levering af Skinner og
Forbindelsesdele.
Til Anvendelse ved Bygningen af ovennævnte Jernbane ønskes leveret ea. 3000 Tons Skinner og Forbindelsesdele til 22.37 Kg. Spor i Henhold til Tegning og Betingelser, der kunne faaes udleverede ved Henvendelse til Driftsdirektør Kier, Odense.
Skriftlige Tilbud paa Overtagelsen af leverancen indsendes til Driftsdirektøren inden den 10de December d. A., Kl. 1½ Eftermiddag.
Odense — Nørre-Broby — Faaborg
Jernbaneselskab.
23. december 1903
Odense—Nørre-Broby— Faaborg Jernbane.
Levering af Sveller og Sporskiftetømmer.
Til Anvendelse ved Bygningen af ovennævnte Jernbane ønskes leveret ca. 80,000 Stkr. imprægnerede, pommerske Fyrre-sveller og ca. 7500 løb. Meter imprægneret Sporskiftetømmer af pommersk Fyr i Henhold til Betingelser, der kunne faaes udleverede ved Henvendelse til Drifts-Direktør Kier. Odense.
Skriftlige Tilbud paa Overtagelsen af Leverancen indsendes til Drifts-Direktøren inden den 20de Januar 1904, Kl. 2 Eftm.
Odense—Nørre-Broby—Faaborg Jernbaneselskab.
26. februar 1904
Odense—Nørre-Broby— Faaborg Jernbane.
Levering af Sveller og Sporskiftetømmer.
Da de indkomne Tilbud paa Sveller og Sporskiftetømmer ved den under 20de Januar d. A. afholdte Licitation ikke ere blevne antagne, udbydes der herved paany: 75.000 Stkr. Sveller og
c. 4.000 løb. Meter Sporskiftetømmer af pommersk Fyr i Henhold til Betingelser, der kunne faaes udleverede ved Henvendelse til Drifts-Direktør Kier, Odense.
Skriftlige Tilbud paa Overtagelse al Leverancen indsendes til Drifts-Direktøren inden den 12te Marts 1904, Kl. 2 Eftm.
Odense -Nørre-Broby— Faaborg
Jernbaneselskab.
7. oktober 1904
Bekjendtgjørelse
om
Afholdelse af en Expropriations- forretning i Anledning af Anlæget af en Jernbane fra Odense over Nørrebroby til Faaborg.
Det bringes herved til almindelig Kundskab, at Expropriationen af de Arealer m.v., hvis Afstaaelse eller Benyttelse ville udkræves til Anlæget af en Jernbane fra Odense over Nørrebroby til Faaborg paa Strækningen fra Faaborg til Station 413 og den i samme Anledning foreskrevne Forligsprøve med de Paagjældende om Vederlaget for Grundafstaaelsen m.v. vil blive foretaget paa følgende Dage:
Tirsdagen den 11te Oktober d. A.,
Kl. 9 Form.,
paabegyndes Forretningen paa Faaborg Station og omfatter de paa nedennævnte Fortegnelse under Løbe Nr. 1 til 16 opførte Ejere og Brugere af Faaborg Kjøbstad.
Onsdagen den 12te Oktober d. A., Kl. 9 Form.,
paabegyndes Forretningen i Station 56 og omfatter de paa Fortegnelsen under Løbe Nr. 17 til 36 opførte Ejere og Brugere at Svanninge Sogn.
Torsdagen den 13de Oktober d. A., Kl. 9½ Form.,
paabegyndes Forretningen i Station 166 og omfatter de paa Fortegnelsen under Løbe Nr. 37 til 53 opførte Ejere og Bru¬gere af Svanninge Sogn.
Fredagen den 14de Oktober d. A., Kl. 9½ Form.,
paabegyndes Forretningen i Station 289 og i omfatter de paa Fortegnelsen under Løbe Nr. 54 til 73 opførte Ejere og Brugere af Svanninge og Haastrup Sogne.
Til at møde ved den nævnte Forretning enten personlig eller ved en paa lovlig Maade Befuldmægtiget indkaldes herved i Overensstemmelse med Forordningen 5te Marts 1845 §7 og § 9 samtlige paagjeldende Lodsejere og Brugere.
Mødestedet er for enhver Lodsejer eller Bruger det Punkt, hvor Jernbanelinien fra Syd indmunder i den paagjeldende Ejendom.
Fortegnelsen over de rekvirerede Grundstykker m. v tilligemed en omtrentlig Angivelse at disses Arealindhold ere tilstillede de paagjældende Byraad og Sogneraad til Uddeling. Enhver Vedkommende, der ikke paa denne Maade maatte erholde et Exemplar af Fortegnelsen vil desangaaende kunne henvende sig til Formanden for paagjældende Byraad eller Sogneraad eller i Kommisariatets Kontor i Ministeriebygningen i Kjøbenhavn
Denne Bekjendgjørelse tjener tillige til Efterretning for Enhver, der som Panthaver, Tiendeejer eller i hvilken som helst anden Egenskab anser sig berettiget til enten ganske eller for en Del at oppebære den Erstatningssum, der som en Følge af Grundafstaaelsen maatte tilflyde de respektive Ejere.
Det kongelige Kommissariat for Odense- Nørrebroby-Faaborgbanen.
Kjøbenhavn den 3die Oktober 1904.
Tobiesen.
27. oktober 1904
Sydvestbanen
Hele Liniens endelige
Approbation.
Som bekjendt var der modstridende Anskuelser med Hensyn til Linieretningen for Odense—Nørrebroby—Faaborgbanens Indløb til Odense, idet Nogle ønskede Linien ført over Vollerslev til Hjallese med Trinbrædt ved Landevejen mellem Odense og Vollerslev, medens Andre stærkt holdt paa, at Linien førtes nordover Stenløse og derfra direkte til »Fruens Bøge«.
Den af Regjeringen nedsatte Besigtigelseskommission, der besigtigede Linien i Juli Maaned d. A. kom til det Resultat, at den sidstnævnte Linie, naar alle herhen hørende Forhold toges i Betragtning, var at foretrække og gjorde Indstilling i Overensstemmelse hermed til Ministeriet. Herefter laa Sagen nu i Ministeriets Haand, idet det er Ministeriet — og Ministeriet alene — der træffer den endelige Afgørelse i saadanne Spørgsmaal
Efter hvad der forlyder, skal der fra Repræsentanterne for Vollerslevlinien være gjort indtrængende Forestillinger overfor Ministeriet til Gunst for denne Linie, og dette skal have foranlediget, at Ministeriet paany har ladet Forholdene undersøge teknisk og økonomisk.
Efter hvad vi erfare, er Ministeriet imidlertid kommet til det Resultat, at din fornævnte Linie med Tilslutning til Sydfyenske Jernbane ved »Fruens Bøge« er den mest formaalstjenlige, hvorfor Ministeriet nu har meddelt endelig Approbation paa samme.
Dette meget omdebattede Spørgsmaal har altsaa fundet sin definitive Løsning, og det maa nu haabes, at den valgte Linie maa være den, der bedst tilfredsstiller de forskjellige Interesser.
Een Ting maa dog beklages, og det er, at Striden om denne Linie har forsinket Jernbanearbejdernes Paabegyndelse 2 à 3 Maaneder, idet paa den ene Side Besigtigelseskommissionens Indstilling indgik til Ministeriet for ca. 3 Maaneder siden, medens paa den anden Side Jernbanearbejderne selvfølgeligt ikke kunde paabegyndes, inden det var definitivt fastslaaet, hvor Linien skulde gaa.
5. november 1904
Vej- og Vandsynsforretning
paa
Odense-Nørrebroby-Faaborg
Jernbane.
Det bekjendtgøtes herved, at der i Dagene fra den 15de til 18de November d. A. vil blive afholdt en Vej- og Vandsynsforretning paa Odense Nørrebroby-Faaborg Jernbane for.
1) at træffe Bestemmelse om Bunddybderne for Gjennemløbene under Banen,
2) at skaffe oplyst, hvilke Drænings- og Engvandingsanlæg, der berøres af Banen. og at fastsætte, hvilke Foranstaltninger, der ville være at træffe for at sikre disse Anlægs fremtidige Benyttelse;
3) at tilvejebringe Oplysning om, hvilke lodsejere og Matrikulnumre, der have Færdselsret paa de af Banen overskaarne Veje, men ikke have Lodder grænsende op til Banen.
Til denne Forretning, ved hvilken der enten vil blive truffet Afgjørelse med Hensyn til de foreliggende Bygningsbestemmelser eller, hvis Enighed ikke lader sig tilvejebringe, vil søges tilvejebragt fornøden Oplysning, for at Sagen kan blive forelagt for Jernbanens Expropriationskommission, indvarsles herved samtlige Lodsejere, som have Interesse i de foreliggende Spørgsmaal.
Forretningen paabegyndes den 15de November d. A., Kl. 9 Form, ved Bivejen fra Allerup til Nørrebroby i Banens St 768 og fortsættes gjennem Nørrebroby og Sønderbroby Sogne til Vittinge Aa i Banens St. 961.
Den 16de s. M. Kl. 9 Form., fortsættes herfra gjennem Vejle-Allested og Nørre Søby Sogne til sidstnævntes Grænse mod Fangel Sogn, i St. 1168.
Den 17de s. M., Kl. 10 Form, fortsættes herfra gjennem Fangel Sogn til dettes Grænse mod Stenløse Sogn i St. 1325.
Den 18de s. M., Kl. 10 Form, fortsættes herfra gjennem Stenløse og Dalum Sogne til Fruens Bøge Station.
Kjøbenhavn den 3die November 1904.
F. Schierbeck. Afdelingsingeniør ved Statsbaneanlægene
4. oktober 1905
Bygningsarbejde
paa
Odense - Nørre-Broby-Faaborg
Jernbane.
Herved udbyder Sydfyenske Jernbaner i samlet eller delt Entreprise Opførelsen af 13 Landstationer og 3 Vogterhuse paa Odense -Nørre Broby - Faaborg Jernbane i Henhold til Tegninger og Betingelser, der henligge til Eftersyn paa Hovedkontoret i Odense og paa Stationen i Faaborg, og hvoraf et begrænset Antal Exemplarer kunne faaes udleverede ved Henvendelse til Drifts-Direktøren i Odense mod et Depositum af Kr 15 for Stationerne og Kr. 10 for Vogterhusene
Tilbud indgives fil Drifts-Direktøren, Odense, inden Mandagen den 16de Oktober 1905, Kl. 12½, til hvilken Tid de indkomne Bud ville blive aabnede i Overværelse af de Bydende.
Odense den 30te September 1905.
Drifts-Direktøren.
5. november 1905
Sydfyenske Jernbaner
Telefon- og Hegnsmaterialier
til
Odense Nørre-Broby -
Faaborg Jernbane.
Til Odense- Nørre-Broby—Faaborg Banens Anlæg ønskes leveret:
Telefonmaterialier, Hegnstraad samt Hegnspæle og Grensepæle i Henhold til konditioner, der faaes udleverede ved Henvendelse til Drifts-Direktøren for Sydyenske Jernbaner i Odense.
Drifts-Direktøren.
29. september 1906
Sydfyenske Jernbaner.
Fra den Dag Odense - Nørre Broby - Faaborg Jernbane aabnes for Drift træder nye Taxter i Kraft for samtlige af Sydfyenske Jernbaner drevne Baner. Exemplarer kan erholdes til Kjøbs paa Sydfyenske Jernbaners Stationer.
Odense den 20de September 1906.
Drifts-Direktøren.
4. oktober 1906
Fra Fyens Stift.
Kongeparrets Besøg

Sydvestbanens Indvielse.
Som Svar paa Jernbanebestyrelsens telegrafiske Tak til Deres Majestæter Kongen og Dronningen modtog Bestyrelsen igaar følgende Telegram fra Kongen :
Jeg gjentager Dronningens og min varme Tak for Festen igaar og vore bedste Ønsker for den nye Bane.
Frederik R.“
Under Faaborg Byraads Møde igaar Eftermiddags indløb der ifl. B. Av. følgende Telegram fra Hs. Maj. Kongen til Borg-mesteren :
„Jeg beder Dem bringe Faaborg Byraad og Borgere Dronningens og min Hilsen med gjentagen hjærtelig Tak tor den saa smukke Modtagelse igaar. Frederik R.”
— Der afsendtes strax følgende Telegram til Hs. Maj. Kongen:
„Deres Majestæts under Byraadsmødet modtagne Telegram har vakt stor Glæde. Deres Majestæters Besøg vil
af Byens Borgere bevares i taknemlig Erindring.
Allerunderdanigst Skouenborg.”
Da Extratoget med Kongeparret iforgaars Aftes passerede Strækningen meIlem Katterø og Bjørnemosegaard, havde ifl. „Faab. Av.” Besidderen af Baroniet Holstenshuus ladet anbringe Kongeparrets Navnetræk i et stort lysende Transparent paa Marken ved Banelinien. Bagved brændte et stort Baal. Det Hele var omgivet af graner. Under Forbikjørslen vinkede begge Majestæterne til de paa Stedet forsamlede Folk.
Det med 2 Lokomotiver forspændte Ex- tratog, hvormed Majestæterne iforgaars afrejste fra Faaborg, ledsagedes til Nyborg af Driftsdirektør, Etatsraad Kier og Driftsinspektør Beyer, medens Maskininspektør Milling havde Plads paa Togets forreste Lokomotiv.
Kort efter Togets Afgang gik Majestæterne til Ro, og forat deres Søvn ikke skulde forstyrres af Vognrysten kjørte Toget meget langsomt, saaledes al det var godt 2 Timer om at tilbagelægge Strækningen til Nyborg.
I Korsør, hvortil Majestæterne ankom pr. Extrafærge Kl. 1.50, blev ifl. B. Av. Kongewaggonen og de den ledsagende vogne oprangerede ved Stationen Natten over.
Først Kl. 5½ igaar Morges fortsattes Rejsen, hvorefter Majestæternes Ankomst til Hovedstaden — som allerede telegrafisk meddelt — efter Bestemmelsen fandt Sted Kl. 7,47 igaar Formiddags.
Køreplan fra 23. juli 1907
16. august 1907
Sydfyenske Jernbaner.
Extratog.
Fra og med Søndag den 2den Juni d. A. løbe indtil videre hver Søn- og Helligdag samt Grundlovsdagen følgende Person-Extratog:
Fra Faaborg KL 7.00 Eftm. til Ringe, Ank. Kl. 7.55 Etfm.
Fra Ringe Kl. 8.10 Eftm til Faaborg, Ank. Kl. 9.00 Eftm.
I Ringe haves tilslutning til Tog til og fra Odense og Svendborg.
Fra Faaborg Kl. 10.30 Eftm. over Nørre Broby til Odense, Ank. Kl. 12.30 Nat.
Fra Odense Kl. 10.30 Eftm. over Nørre Broby til Faaborg, Ank Kl. 12.30 Nat.
Togene standse ved alle Mellem- stationer.
Drifts-Direktøren.
16. august 1907
Sydfyenske
Jernbane.
Udbyttet for Driftsaaret 1906-07 (5 % til Aktier af 1. og 2. Serie) vil fra i Dag kunne hæves dels i Fyens Discontokasse og dels i Svendborg Bank samt Privatbanken, Kjøbenhavn, mod aflevering af den paagjældende Kupon.
Direktionen for det sydfyenske Jernbaneselskab i Odense, den 29. August 1907.