En barsk historie fra 1930

Lokalarkivets skrift ved årsskiftet 2000-2001 omtaler en barsk historie fra 1930.

(Billeder indsat og artiklen udvidet med overskrifter fra Fyns Tidende, juni 1930)

Se artikel i Midtfyns Posten d. 30. maj 2017 (åbner i nyt vindue/ny fane)


Som det fremgår af forsiden, er det 70 år, siden Nørre Søby rystedes af skud i Røjle Skov. Årsagen til at trække denne triste hændelse frem skal ikke søges i det lidt runde antal år, men i en oplevelse Lokalarkivet havde kort før jul.

I posten kom et brev fra Carl Erik Pedersen i Brønshøj. Under oprydning i sine forældres hus var han kommet over en samling konvolutter, som faderen i sin tid havde købt af overpakmester Christensen fra Svendborg. Begge har sikkert været filatelister. I samlingen havde CEP fundet en konvolut, poststemplet i Nørre Søby 12.6.1930 vedlagt et notat, hvoraf det fremgår, hvordan den var kommet til at se ud, som den gjorde.

” 1 Brev fra Overfaldet på Landpostbudet i Nr. Søby den 12. Juni 1930. Haglene gik igennem Tasken og ind i Brevene.”

Lokalhistorie er ikke bare “gamle papirer” – de “gamle papirer” åbner døren på klem til en verden, der var. Her sad jeg med en konvolut, som havde været med den junidag, da Carl Post blev skudt i Røjle Skov – en begivenhed som rystede vor lille by, og som i mange år fremkaldte en knugende fornemmelse, når vi nærmede os den ellers så idylliske skov.

Overfaldsmanden var ude efter penge, men var ikke klar over, at Eksportslagteriet i Odense havde ændret afregningsdagen. Der var således intet udbytte. Han blev arresteret; men Lokalarkivet kender ikke det nærmere forløb af sagen. Måske kan nogle af læserne fortælle om det.

Carl Nielsen lå i lang tid på Faaborg Sygehus; han genoptog ikke postruten, og året efter blev der den 26. oktober 1931 holdt afskedsfest for ham i Nørre Søby Forsamlingshus. Ved den lejlighed holdt Rasmus Madsen Lindely denne tale på vers for Carl Post:

Et Skud der hørtes i Røjle Skov,
Carl Post han sank til Jord.
Af Danmarks Bøller en var paa Rov
og ved at begaa et Mord.

Et Raab om Hjælp fra Carl der lød,
et Suk fra hans bævende Hjerte,
alt medens Blodet fra Saarene flød,
han følte en sviende Smerte.

I denne for ham saa store Nød
hans Tanker for hid og did:
“Herre, min Gud, bli’r dette min Død,
er Livet hernede forbi?”

Han bad til Gud en inderlig Bøn
af dybeste Hjertetrang,
han sendte sin Hustru en Tanke øm;
“Har jeg set hende sidste Gang?”

Dog Hjælpen kom, og Slyngelen forsvandt,
fik intet for sin blodige Daad;
men svære Dage for Carl oprandt,
paa Sygelejet længe han laa.

Sin Plads som Post han maatte miste,
saa præcis han til os kom.
Hin skæbnesvangre Dag blev den sidste,
hvori han Postsager bragte om.

En lille Kreds er vi samlet her,
af dem du virked’ iblandt,
en Tak vi dig bringer en og hver
for Trofasthed i Tiden, der svandt.

Det skete vi kan beklage
og ønske Straf for den slette,
men Gud kan alting mage,
den tungeste Byrde lette.

Maaske vil Vemod fylde dit Bryst
ved Mindet om svundne Dage.
Husk: Gud har altid Trøst
for lidende og svage.

Medfølende din Haand vi trykke:
“Gid under gode Kaar
endnu i mange Aar
du leve maa i hjemlig Lykke!”

Talen – tillige med billedet af Carl Post, som blev bragt i en Køben­havneravis, jvf. Gunnar Lindelys bemærkning til sine forældre på udklippet – stammer fra Lindely-arkivet, denne guldgrube af oplysninger om “Gamle Nørre Søby”.

 

 

 

Nu vil Lokalarkivet sætte stor pris på, om der blandt læserne er folk, som kan fortælle mere om denne triste hændelse, og om hvordan livet efterfølgende formede sig for Carl Post.

Historien er også et eksempel på omtanke og ansvarlig omgang med “fundne sager” ved oprydning. Lokalhistorie er et stort puslespil med et ukendt antal brikker. Et hjørne kan ligge upåagtet i lang tid – og så, pludselig bliver lokalhistorikeren grebet af eufori ved indlevering af “en ny brik”, og mange gode kræfter går i gang med at finde flere brikker. Forhåbentlig også i dette tilfælde.

Januar 2001
Aase Reffstrup


Fyns Tidendes omtale af sagen – i overskrifter